این مقدار گوشت از ذبح پنج هزار و ۵۱۳ راس دام سبک، ۶۷۹ راس دام سنگین و ۶۰ نفر شتر به دست آمد.
به گفته وی کشتارگاه ابرکوه نیمه سنتی است، لاشه دام پس از ذبح یک شبانه روز در دمای ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد سردخانه نگهداری و سپس با خودرو یخچال دار در مراکز عرضه تحت نظارت دامپزشکی و شهرداری توزیع می شود.
فاتحی نیا با قدردانی از همراهی شهروندان در استفاده از گوشت قرمز سالم و دارای نشان دامپزشکی ادامه داد: مردم می توانند هرگونه تخلف بهداشتی را به دامپزشکی اطلاع دهند.

شماره تماس ۱۵۱۲ شبانه روز درخدمت مردم